Klauza Informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie dancyh) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) - dalej RODO - informujemy, że:

1. Administratorem Państwa dancy osobowych są:

     - Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi

     - Dyrektor Sądu Rejonowego w Złotoryi

     - Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

2. Dane kontaktowe Administratora, jakim jest Prezes Sądu oraz Dyrektor Sądu:

     ul. Kolejowa 3, 59 - 500 Złotoryja

     tel. 76-7459014 - Centrala

     tel. 76-7459010 - BOI

     fax  76-7459002

     e-mail: k.kocuj@zlotoryja.sr.gov.pl

3. Adres do kontaktu powołanego Inspektora Ochrony Danych: abi@vp.pl

4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z:

     - realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

     - wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą odpowiednie organy publiczne oraz inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się przez Sąd z obowiązków, które na nim spoczywają. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty ściśle współpracujące z Administratorem.

6. Panstwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów.

7. Przysługują Państwu prawa do:

     - dostęp do dancyh,

     - sprostowania dancy,

     - usunięcia dancy (bycie zapomnianym) - w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Sądzie lub   wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

     - ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

     - przenoszenia danych,

     - niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie danych osobych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 Rejestr zmian dla: Klauza Informacyjna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-07
Publikacja w dniu:
2019-03-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Kierownik Odz. Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-27
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
Publikacja informacji