Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Złotoryi

Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Złotoryi
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja
tel. 76-7459010

Godziny urzędowania
w poniedziałek  od 7:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 

Zadania Biura Obsługi Interesantów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 23.12.2015 roku-Regulamin urzędowania sądów powszechnych-§28 pkt 5, do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:
1) udzielania osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych,
2) wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu
z właściwego wydziału,
3) wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału,
4) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe,
5) udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób  niepełnosprawnych,
6) udostępnianie informacji  o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka,
7) udostępnienie formularzy sądowych i wzorów pism,
8) informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw,
8) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

9) udostępnianie akt dla interesantów odbywa się po ich otrzymaniu z właściwego wydziału w godzinach 7.30 - 15.00.Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Złotoryi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Kierownik Odz. Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-03
Publikacja w dniu:
2018-08-03
Opis zmiany:
Aktualizacja treści - dodanie pkt. 9
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Kierownik Odz. Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-09-14
Publikacja w dniu:
2016-09-14
Opis zmiany:
b/d